Quảng Ninh

Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng 

Xem với cỡ chữ

Sáng 9.1, tại TP Hạ Long, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 02-NQ/TU “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được trực tuyến tới 221 điểm cầu với trên 24.500 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh tham gia học tập.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đã trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2.12.2020 “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nhấn mạnh: Từ thực tiễn triển khai "mục tiêu kép" của năm 2020, một số kinh nghiệm quan trọng được tỉnh rút ra cho năm 2021 và các năm tiếp theo, đó là: Ưu tiên chống dịch trước, lấy chống dịch thành công, giữ vững địa bàn "An toàn - ổn định - phát triển”, giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn làm tiền đề để giữ vững đà tăng trưởng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ trước dịch bệnh; luôn giữ gìn sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trước hết từ các cơ quan lãnh đạo; xác định đúng điểm “nghẽn”, lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt chủ đề công tác, mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đặt ra trong năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác năm 2021 là: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. Một số chỉ tiêu quan trọng đặt ra là: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%; giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cũng đã quán triệt 6 giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2021. Đó là: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh…

LÊ HÀ