KỲ VỌNG QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP
06:09 07/11/2021
Chủ động đón đầu và tiên liệu các quan hệ xã hội mới
05:40 06/11/2021
Đổi mới tư duy, hành động về hoạt động lập pháp
04:58 06/11/2021
Chất lượng dự án luật và vai trò của Bộ trưởng
18:53 16/08/2021
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền
06:01 11/08/2021
Sớm trình Quốc hội sửa Luật Đất đai
18:24 22/07/2021
Góp phần xác lập đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo
05:19 07/06/2021
Bài học lớn nhất
05:47 10/04/2021
Hoãn tiền phạt cho tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn đặc biệt
07:41 25/12/2020
Lý lẽ chưa thuyết phục
06:44 17/11/2020