Tọa đàm trực tuyến “Nghị quyết 18 và dự án Luật Đất đai (sửa đổi)”
10:32 19/10/2022
Nhà nước cần có sự định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát hoạt động từ thiện nhân đạo
06:22 08/10/2022
Tránh chồng chéo với các luật chuyên ngành
05:32 30/07/2022
Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép kinh doanh bất động sản
04:56 11/07/2022
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về từ thiện nhân đạo
04:53 11/07/2022
Hoàn thiện pháp luật thanh tra nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản
19:28 13/06/2022
Luật Sở hữu trí tuệ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
11:07 01/06/2022
Nếu lãnh đạo Sở, Bộ có nhúng chàm thì làm sao được thanh tra
12:49 26/05/2022
Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác dân nguyện”
14:19 08/04/2022
Giúp đại biểu không chuyên trách nhìn rộng hơn, quyết định chính xác hơn
18:36 29/03/2022