Nghệ An: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn
15:50 04/08/2023
Bài cuối: Đảng tự xây dựng mình trở thành mẫu mực về đoàn kết, thống nhất, đạo đức, văn minh, tiến bộ, nhân văn và phát triển
14:54 02/08/2023
Bài 4: Phát triển văn hóa lãnh đạo, cầm quyền của Đảng hiện nay và tương lai
15:06 01/08/2023
Bài 2: Văn hóa - nhân tố khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng
14:00 30/07/2023
Bài 1: Thời cuộc mới và nhu cầu phát triển tự nhiên và tất yếu của Đảng
15:29 29/07/2023
Bài cuối: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ, xứng tầm văn hóa
18:16 29/06/2023
Bài 4: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức mạnh lãnh đạo, cầm quyền dân chủ, kỷ cương, nhân văn bằng và bởi pháp luật
16:21 28/06/2023
Bài 3: Hệ giá trị của triết lý phát triển công cuộc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thấm đẫm văn hóa
05:32 28/06/2023
Bài 2: Hệ giá trị mục tiêu dân chủ, kỷ cương và nhân văn
17:21 26/06/2023
Bài 1:  Đảng lãnh đạo, cầm quyền để Nhân dân là chủ và làm chủ đất nước bởi và bằng pháp luật
16:39 25/06/2023
Cẩn trọng, tỉnh táo trong thẩm tra, phát hiện kịp thời khả năng tham nhũng pháp luật
19:09 18/06/2023
Giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
13:27 15/06/2023
Thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân
16:14 14/06/2023