Để đại biểu “sắm vai”, thêm mạnh dạn, tự tin
07:22 22/03/2023
Bài 1: Từ tầm nhìn của tập thể lãnh đạo
07:19 22/03/2023
Động lực phát huy vai trò đại biểu, cơ chế thu hút nhân tài
07:15 22/03/2023
Phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả hoạt động
07:11 22/03/2023
Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển
07:02 22/03/2023
Nâng tầm vị thế Ban Công tác đại biểu
06:58 22/03/2023
Cử tri luôn dõi theo quá trình thực hiện cam kết của hai vị Trưởng ngành
08:53 21/03/2023
Đúng trọng tâm, rõ thực trạng, rõ trách nhiệm
22:27 20/03/2023
Giải trình thuyết phục, đề xuất được nhiều giải pháp đồng bộ
20:23 20/03/2023
Quyết liệt thực hiện các giải pháp, cam kết đã đưa ra
18:39 20/03/2023