Quan tâm trước hết đến lợi ích người dân khi thu hồi đất
07:01 27/02/2024
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật thống nhất, đồng bộ, phát triển thị trường lao động hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế
19:31 25/02/2024
Luật Đất đai 2024 - hình mẫu trong công tác phối hợp và quy trình xây dựng pháp luật
16:26 24/02/2024
Tạo sự khích lệ, động lực, niềm tin lớn trong xã hội và Nhân dân
16:30 22/02/2024
Nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn
16:15 21/02/2024
Giảm tình trạng “ôm, găm” đất được giao
07:02 20/02/2024
Làm tốt hơn nữa công tác dân nguyện, kiên định giám sát vì mục tiêu kiến tạo phát triển
16:48 19/02/2024
Hướng tới hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh đồng bộ, thống nhất và khả thi
15:44 18/02/2024
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội
07:12 18/02/2024
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự linh hoạt, sáng tạo cho địa phương
14:12 17/02/2024
Bài cuối: Lan tỏa tinh thần hành động tới muôn dân
07:21 17/02/2024
Tăng tốc phản ứng chính sách, bảo đảm chất lượng các quyết sách
14:30 16/02/2024
Ưu tiên nguồn lực, chính sách đầu tư trực tiếp cho con người
09:13 15/02/2024
Hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển
11:30 14/02/2024
Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng
10:14 12/02/2024
Thể chế thúc đẩy đổi mới giáo dục
08:17 11/02/2024