Hiện thực cam kết Net Zero 2050: Cần lộ trình cụ thể và quyết tâm cao độ
14:15 13/01/2023