Xứng đáng vai trò nòng cốt tham mưu, phục vụ công tác bầu cử
07:37 11/02/2024
Khẳng định vị thế và “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện
07:28 11/02/2024
Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững
07:23 11/02/2024
Chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến, anh hùng của Dân tộc, vượt qua mọi thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực
12:50 07/02/2024
“Bắt rễ” sâu vào cuộc sống và ý nguyện của Nhân dân - động lực để Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả
14:33 05/02/2024
Kiên định mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước
13:19 05/02/2024
Cả nước đồng lòng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
12:39 05/02/2024
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
14:56 31/01/2024
Tiếp tục đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngang tầm công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
22:09 25/01/2024
Các nội dung được quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài
09:41 15/01/2024
Báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng Dân”
21:21 05/01/2024
10 VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023
20:14 04/01/2024
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG, GIAI CẤP NÔNG DÂN VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI
15:25 26/12/2023