Phát huy dân chủ, trách nhiệm, đề xuất giải pháp thiết thực để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển đất nước
09:30 20/05/2024
Trường Sa vẻ đẹp kiên cường giữa biển khơi!
08:37 28/04/2024
Chiến dịch Hồ Chí Minh - giữ trọn lời thề
06:45 28/04/2024
Đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, Nhân dân lên trên hết, trước hết
06:33 28/04/2024
Gắn bó mật thiết với cử tri, kịp thời ban hành những quyết sách đúng, sát thực tiễn
18:46 25/03/2024
Thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao, đề xuất, kiến nghị sát thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021 - 2026
09:19 25/03/2024
Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc, kết hợp khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan
14:31 23/02/2024
Ưu tiên nguồn lực, chính sách đầu tư trực tiếp cho con người
09:13 15/02/2024
Lập pháp vì cuộc sống, dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển
08:50 11/02/2024
Thể chế thúc đẩy đổi mới giáo dục
08:17 11/02/2024
Xứng đáng vai trò nòng cốt tham mưu, phục vụ công tác bầu cử
07:37 11/02/2024
Khẳng định vị thế và “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện
07:28 11/02/2024
Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững
07:23 11/02/2024