Bài 1: Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lời Tòa soạn: Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng, hơn 35 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việc nhìn lại và tổng kết hơn 35 năm thực hiện công cuộc này một cách tổng thể mang tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của Đất nước, trong tầm nhìn tới năm 2030, 2045.

Để góp phần tổng kết 35 năm đổi mới, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài viết của TS. NHỊ LÊ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, xung quanh vấn đề “Đổi mới sự phát triển lý luận - 35 năm nhìn lại và thách thức”. 

Bài 1: Tạo đà cho chính sách có sức sống mạnh mẽ

Là một hoạt động sinh động với nhiều hình thức thể hiện, tham vấn ý kiến Nhân dân đã khẳng định được ý nghĩa và hiệu quả đối với việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tham vấn không chỉ là cầu nối giữa chính quyền, đại biểu dân cử và người dân mà còn tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ, đồng thời góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan dân cử, tạo điều kiện cho các chính sách của cơ quan dân cử có sức sống mạnh mẽ, lâu bền hơn. Đây cũng là công cụ hữu hiệu giám sát việc thực thi các quyết sách của HĐND nói riêng và Hiến pháp, pháp luật nói chung trên các lĩnh vực.

Giám sát phải rõ được trách nhiệm giải trình

“Giám sát của Quốc hội khác với các cơ quan chức năng khác, gắn rất chặt với trách nhiệm giải trình”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội vừa qua.

Quảng Trị nỗ lực giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn hơn 12.000 hộ nghèo (chiếm 7,03%) và hơn 11.000 hộ cận nghèo (chiếm 6,3%). Thực tế này, đòi hỏi tỉnh phải có các giải pháp quyết tâm, quyết liệt thực hiện hiệu quả phương châm “giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo”.

Hanoi
 
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Lời Toà soạn: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm qua, quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước thời kỳ mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.