Làm rõ trách nhiệm chậm ban hành văn bản hướng dẫn

Tại Phiên họp mở rộng của Thường trực Hội đồng Dân tộc vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị, cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình).

Phân công thành viên Ban thẩm tra chuyên sâu

Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo, nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp HĐND, theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu, Ban HĐND cần chủ động thời gian xây dựng kế hoạch, xác định các vấn đề trọng tâm cần thẩm tra; phân công thành viên Ban thẩm tra chuyên sâu dự thảo nghị quyết, báo cáo phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực công tác, thu thập thông tin cần thiết. Sau khi nhận được báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, các Ban tiếp tục thu thập thêm thông tin cần thiết; nếu cần có thể lấy ý kiến chuyên gia, những người có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực thẩm tra.

Cần chính sách cụ thể hơn

Những năm qua Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách về giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số giúp hàng trăm ngàn hộ thoát nghèo. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất ở, đất sản xuất. Vì vậy, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần luật hóa các quy định để bảo đảm quyền tiếp cận đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hanoi
 
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Lời Toà soạn: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 76 năm qua, quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước thời kỳ mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.