Dứt điểm các vấn đề bức xúc, kiến nghị nhiều lần
05:23 18/08/2022
Tạo chuyển biến trong thu hút đầu tư
06:46 17/08/2022
Tập trung thực hiện những tiêu chí khó
06:44 17/08/2022
Thực hiện nghiêm việc đối thoại với Nhân dân
06:14 17/08/2022
Theo đến cùng việc thực hiện kiến nghị sau giám sát
05:50 16/08/2022
Thúc đẩy hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ
05:47 15/08/2022
Sớm cụ thể hóa thành hành động cụ thể, giải pháp khả thi
06:46 14/08/2022
Duy trì, nâng chất thể thao thành tích cao trong mọi điều kiện
11:08 13/08/2022
Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp
16:44 12/08/2022
Thực hiện hiệu quả chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị
14:56 12/08/2022
Quan tâm những kiến nghị kéo điện lưới Quốc gia
06:46 12/08/2022
Tạo "đòn bẩy" để Khánh Hòa bứt phá mạnh mẽ
06:21 12/08/2022