Bài cuối: Đồng hành trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân
06:33 24/03/2023
Hướng tới nền tư pháp phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân
06:28 23/03/2023
Bài 2: Hoàn thiện chính sách, đổi mới phương thức thực hiện
06:19 23/03/2023
Bài 1: Từ tầm nhìn của tập thể lãnh đạo
07:19 22/03/2023
Bài 1: Bảo đảm chất lượng, tính khả thi các quyết sách
06:41 21/03/2023
Bài cuối: Tạo thuận lợi thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao
06:09 20/03/2023
Quyết sách kịp thời giảm khó khăn cho người dân
06:07 20/03/2023
Bài cuối: Tiếp tục phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường giám sát
07:02 19/03/2023
Bài 1: Quyết sách tạo động lực, giám sát chuyên đề bằng hình ảnh
06:57 19/03/2023
Cần thống nhất thời điểm phát sinh hiệu lực các giao dịch
06:27 18/03/2023
Bài 1: Động lực thúc đẩy phát triển, kết nối liên vùng
06:25 18/03/2023
Bài cuối: Ưu tiên đầu tư các trục giao thông kết nối
06:20 17/03/2023
Tránh tùy tiện hoặc lạm dụng trong điều chỉnh quy hoạch
06:17 17/03/2023
Bài 1: Đặc biệt quan tâm phương án liên kết vùng trong phát triển
06:32 16/03/2023
Tăng cường vai trò Hội đồng Nhân dân trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu
06:28 16/03/2023
Cần chính sách phù hợp với các địa phương “đầu tàu”
06:24 15/03/2023