Đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trong đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhà nước và Quốc hội
22:10 06/08/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đổi mới của Quốc hội Khóa VIII gắn liền với sự chỉ đạo kiên quyết, sáng tạo của đồng chí Võ Chí Công
20:16 06/08/2022
Khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất
06:23 06/08/2022
Đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào thực chất
06:10 05/08/2022
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi cấp học, bậc học
05:28 04/08/2022
Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo
05:26 04/08/2022
Cần lượng hóa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
05:17 03/08/2022
Rà soát kỹ lưỡng các nội dung đã rõ, đã chín, được thực tiễn kiểm nghiệm
06:08 02/08/2022
Hiệu quả là đích đến cuối cùng
06:07 02/08/2022
Kỹ sư Trần Đăng Khoa - Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đầu tiên
06:10 01/08/2022
Sửa tiêu chuẩn đặc thù sẽ giải quyết cơ bản vướng mắc
06:02 01/08/2022
Giáo sư Phạm Ngọc Thạch - hiện thân của y đức
06:06 31/07/2022
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự
06:04 31/07/2022
Tránh chồng chéo với các luật chuyên ngành
05:32 30/07/2022
Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất
06:10 29/07/2022