Giao việc đổi mới, đột phá cho các đại biểu chuyên trách

Những năm qua, HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm và có những biện pháp thiết thực bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với làm tốt công tác nhân sự; bảo đảm các điều kiện hoạt động, chú ý cung cấp thông tin, tài liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, việc theo dõi, đánh giá hoạt động của đại biểu được chú trọng. Đặc biệt, từ năm 2018, đã giao việc đổi mới, đột phá hằng năm cho một số chức danh của HĐND tỉnh; từ năm 2021, được thực hiện với tất cả các đại biểu chuyên trách của HĐND tỉnh.