Ban hành nhiều quyết sách kịp thời và hiệu quả

Ban hành nhiều quyết sách kịp thời và hiệu quả

Những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đặc biệt, nhiều quyết sách được HĐND tỉnh ban hành rất kịp thời và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống người dân.