GS. TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên:

Giáo dục đại học phải dẫn dắt sự phát triển

- 05/08/2022, 16:19

Trăn trở lớn nhất của GS. TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đó là: Giáo dục đại học phải dẫn dắt sự phát triển. Càng vùng sâu, vùng xa thì càng phải coi trọng giáo dục đại học.

 
Cẩm Anh