Đề xuất chính sách từ thực tiễn

Đề xuất chính sách từ thực tiễn

Sau 4 năm triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật 2015), cùng với việc bảo đảm quy trình, thủ tục, chất lượng xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Quảng Nam được nâng cao, góp phần tạo nên hệ thống các quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất. Nhiều chính sách được minh chứng qua thực tiễn về tính khả thi, hiệu quả.