Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Mục tiêu tối thượng của quá trình tự chủ là tạo ra một nền giáo dục đại học hiệu quả, tiến bộ, đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập. Việc tự chủ phải giải phóng được năng lực thực sự của các cơ sở giáo dục đại học, huy động được nguồn lực xã hội sẵn có và phát huy trí tuệ của quá trình dạy học, nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò tạo sân chơi bình đẳng cho các cơ sở giáo dục đại học và xây dựng cơ sở pháp lý phù hợp với sân chơi đó.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang