Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số
Cán bộ người dân tộc thiểu số là những người trưởng thành từ cơ sở, họ là những người nắm rõ nhất đặc điểm vùng miền, được cộng đồng tín nhiệm. Do đó cấp ủy, chính quyền cần rà soát, đánh giá cụ thể chất lượng cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng đúng đối tượng; một số bộ, ngành cần có cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc. Hãy trao cho đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội được bình đẳng trong việc làm và cuộc sống - đó sẽ là định hướng cho chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn tới đây?
BẠN ĐỌC VIẾT
Chỉ số và thăng hạng
Năm 2018, tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp là 86.53/100 điểm, xếp thứ 3/18 bộ. Trong đó, điểm do Bộ Nội vụ tổng hợp, thẩm định trên cơ sở tự chấm điểm là 56,80/62.5 điểm, xếp thứ 3/18 bộ; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 29,74/37,5 điểm, xếp thứ 8/18 bộ. Kết quả cụ thể trên 7 lĩnh vực bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính là 9,5/10,5 điểm (Bộ Tư pháp bị trừ 1 điểm đối với tiêu chí thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018); xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ là 14,36/16,5 điểm; cải cách thủ tục hành chính là 13,57/15,5 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính là 10,81/12,5 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức là 14,9/16 điểm; cải cách tài chính công là 11,68/13,5 điểm; hiện đại hóa hành chính là 11,71/15,5 điểm. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bộ Tư pháp tăng giá trị điểm cũng như thăng hạng trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp bộ (năm 2015 đạt 78,27/100 điểm, xếp thứ 9; năm 2016 đạt 82,90/100 điểm, xếp thứ 6; năm 2017 đạt 83,93/100 điểm, xếp thứ 4).
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang