Quyết sách phát triển kinh tế tập thể
Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18.3.2002 của Hội nghị Trung ương 5, Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; dưới sự chỉ đạo của Thị ủy Hồng Lĩnh, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã tham mưu ban hành nhiều quyết sách quan trọng để đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nhờ đó, kinh tế tập thể có những bước phát triển đáng ghi nhận.
BẠN ĐỌC VIẾT
Quy định không khả thi
Ngoài những quy định khó bảo đảm tính khả thi hoặc gây rủi ro cho doanh nghiệp (DN), dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet còn yêu cầu DN phải nộp bản sao chứng thực.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang