Chuyên trang HĐND và cử tri Bắc Ninh

Năm 2025 đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân

- 06:11, 12/06/2022

Tại Hội thảo “Phát triển và quản lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh - Thực trạng và giải pháp”, các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, nhằm sớm khắc phục những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai phát triển và quản lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh TRẦN THỊ HẰNG:
Các dự án phát triển mới phải được đầu tư đồng bộ

Năm 2025 đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân -0

Tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm đến vấn đề phát triển và quản lý phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Sau khi Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn được ban hành, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, tạo hành lang pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện các dự án nhà ở, qua đó, góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Ban Kinh tế - Ngân sách và Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu để có định hướng và đề xuất kịp thời đến các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai phát triển và quản lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng chủ động rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, xác định cơ cấu, tỷ lệ diện tích đất phát triển cho từng loại nhà ở với tỷ lệ hợp lý; bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển các dự án nhà ở trong những giai đoạn tiếp theo. Các dự án phát triển mới phải được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đấu nối với hạ tầng sẵn có, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và định hướng phát triển của tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh VŨ MINH HIẾU:
Phấn đấu đến năm 2025, Bắc Ninh đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở

Năm 2025 đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân

Trong chương trình phát triển nhà ở, Bắc Ninh chú trọng thực hiện tất cả các loại hình cho phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại hướng tới phát triển đô thị, thành phố trực thuộc Trung ương. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bắc Ninh đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân, bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, cá nhân; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 29.9.2021 về Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17.7.2020 về Chính sách phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân. Đây là chủ trương lớn của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến mọi mặt đời sống của người dân; tạo diện mạo khu vực đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Qua đó, từng bước thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh.

Để bảo đảm kế hoạch phát triển nhà ở thời gian tới, Bắc Ninh xác định cần tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, trong đó, lưu ý thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, ưu tiên các dự án nhà ở có trong danh mục đề xuất và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và quy hoạch phát triển loại nhà ở chung cư tại các đô thị. Rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, xác định cơ cấu, tỷ lệ diện tích đất phát triển cho từng loại nhà ở với tỷ lệ hợp lý. Bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, bảo đảm các quy định pháp luật và phù hợp quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN:
Kiến nghị các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể trong việc quy hoạch xây dựng tại địa phương

Năm 2025 đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân

Tỉnh cần kiến nghị với Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể các địa phương trong việc quy hoạch xây dựng: Theo quy định, tại các đô thị đặc biệt, loại I, chủ đầu tư phải dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên; xem xét sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Nhà ở “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê” để chủ đầu tư chủ động khai thác phù hợp nhu cầu mua hoặc thuê của các đối tượng chính sách, thu hồi vốn phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, xem xét phương thức hỗ trợ cho các đối tượng chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội thông qua việc giải ngân qua chủ dự án, các hộ mua nhà nhận nợ lại để giảm đầu mối thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ giải ngân.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh BÙI THANH HƯƠNG:
Tạo cơ chế cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận quỹ đất

Năm 2025 đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân

Tỉnh cần tạo cơ chế cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận quỹ đất để thực hiện dự án. Quỹ đất ở đây có ý nghĩa là đất đã được đền bù, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc đã đầu tư cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho việc xây dựng công trình. Nhà nước trực tiếp giao đất hoặc làm cầu nối để doanh nghiệp được nhận bàn giao đất từ người có đất. Rà soát, tinh giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng hết mức có thể cho dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà giá thấp. Quan tâm rà soát, quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư trong triển khai xây dựng, xét duyệt, hỗ trợ các đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội bảo đảm chặt chẽ, công bằng, đúng luật, đúng đối tượng, tránh thắc mắc trong Nhân dân. Các sở, ban, ngành cũng cần rà soát, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội của tỉnh cập nhật nhu cầu sát thực tế, qua đó giúp việc phân bổ vốn được nhanh nhất, chính xác nhất.

Quang Tuấn