Hàng loạt vi phạm, thiếu sót về tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

- Thứ Ba, 28/11/2023, 11:24 - Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Bến Tre chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính, tài sản, nộp ngân sách Nhà nước và việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Bến xe tỉnh chưa nộp tiền thuê đất trong gần 10 năm

Bến Tre: Hàng loạt sai phạm tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc
Bến xe tỉnh Bến Tre

Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre Phạm Minh Hoà vừa ký Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) và các đơn vị trực thuộc.

Thanh tra tỉnh Bến Tre xác định, về công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, Văn phòng Sở GTVT chưa thực hiện đúng quy định về lập sổ kế toán. Định kỳ (hàng tháng, quý) kế toán không đối chiếu, xác nhận số lượng nhập, xuất, tồn là không đúng theo quy định. Thanh tra Sở cũng mở chưa đầy đủ các sổ kế toán và chi tiền phụ cấp ca đêm nhưng không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre (Trung tâm QLP&BX) chưa có phương án sắp xếp lại bến xe, chưa chuyển đổi công năng sử dụng theo mục tiêu đầu tư xây dựng công trình bến xe tỉnh Bến Tre tại Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 15.12.2008 của UBND tỉnh.

Chưa ký hợp đồng thuê đất đối với 2 thửa đất trụ sở Văn phòng Trung tâm QLP&BX và Bến xe tỉnh Bến Tre, dẫn đến việc Trung tâm QLP&BX chưa nộp tiền thuê đất từ tháng 7.2014 đến nay.

Đồng thời, Trung tâm QLP&BX cũng chưa thực hiện thoái vốn phần vốn góp vào Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Lam theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 86/UBND-KT ngày 7.1.2021.

Tại Cảng vụ đường thủy nội địa Bến Tre, Thanh tra xác định số liệu quyết toán của Sở GTVT với Cảng vụ đường thủy nội địa Bến Tre có chênh lệch doanh thu từ nguồn phí của tháng 12.2020 giữa năm 2020 và năm 2021. Do kế toán thay đổi từng năm, kế toán nghỉ việc không bàn giao cho kế toán mới nên Cảng vụ đường thủy nội địa Bến Tre chưa cung cấp đầy đủ sổ kế toán.

Bến Tre: Hàng loạt sai phạm tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc
Cảng vụ đường thủy nội địa Bến Tre

Đến ngày 31.12.2022, Cảng vụ đường thủy nội địa Bến Tre vẫn còn nợ tạm ứng và nợ phải thanh toán số tiền hơn 401 triệu đồng của các đơn vị (Trung tâm QLP&BX 300 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng và Bảo trì Cầu đường hơn 101 triệu đồng).

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư chưa chặt chẽ nên không phát hiện ra một số sai sót nhỏ của các đơn vị tư vấn thiết kế đã lập dự toán tính thừa khối lượng một số công tác của 7/11 công trình được kiểm tra. Khi nghiệm thu thanh toán có tính lại khối lượng thực tế thi công nhưng không phát hiện một vài công tác khối lượng dự toán tính thừa dẫn đến thanh toán thừa cho đơn vị thi công với số tiền hơn 75 triệu đồng.

Hồ sơ mời thầu gộp một số công tác cùng hạng mục vào một khối lượng chung để mời thầu là chưa phù hợp, gây khó khăn trong việc nghiệm thu, thanh toán khi khối lượng thực tế thi công có thay đổi so với hồ sơ thiết kế. Việc thẩm định hồ sơ mời thầu chưa đúng quy định, trình phê duyệt khi chưa đảm bảo sự phù hợp về nội dung giữa hồ sơ mời thầu so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu.

Một số công trình, Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ ghi nhật ký giám sát không đầy đủ nội dụng công việc đã thực hiện của đơn vị thi công.

Một số đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, tính dự toán một số công tác không chính xác nên quá trình thi công phải điều chỉnh khối lượng; Tính dự toán không đúng thực tế, không đúng với bản vẽ thi công được duyệt ở một số hạng mục công trình; Một số công trình có bản vẽ không thể hiện chi tiết khối lượng làm cơ sở cho việc lập dự toán thi công.

Một số đơn vị thi công khi lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành không chính xác khối lượng thực tế thi công của một số công tác mà lấy khối lượng như mời thầu (dự toán), nên dẫn đến đề nghị thanh toán thừa so với khối lượng thi công. Ghi nhật ký thi công không đầy đủ nội dung công việc đã thực hiện.

Đề nghị kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân

Hàng loạt sai phạm về tài chính, quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Từ những vi phạm, thiếu sót được chỉ ra, Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT chấn chỉnh những hạn chế về công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm Quản lý phà và bến xe, Cảng vụ đường thủy nội địa và chấn chỉnh những hạn chế về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ;

Chỉ đạo Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ, cán bộ thẩm định nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn hơn nữa để kịp thời phát hiện ra những thiếu sót của các đơn vị tư vấn, thi công. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi công năng sử dụng của bến xe tỉnh Bến Tre. Điều chỉnh thông báo quyết toán năm 2020 nguồn thu phí của Cảng vụ đường thủy nội địa Bến Tre.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi vốn góp tại Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Lam. Chịu trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền hơn 75 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh do thanh toán thừa khối lượng cho các đơn vị thi công của 7/11 công trình được kiểm tra.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có những sai sót trong công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản như kết luận thanh tra…

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp với Sở GTVT tổ chức thu hồi vốn của Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre góp vào Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Lam theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện phương thức chuyển nhượng vốn góp của Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre tại Công ty CP du lịch Hoàng Lam.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm quyết định của UBND tỉnh, xác định giá đất, ký hợp đồng cho thuê đất với Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre theo quy định của pháp luật.

Quang Tuấn
#