Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhiều kết quả tích cực

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 06:30

Thông qua giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, HĐND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch đất và quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, giai đoạn 2018 - 2021, các Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận và giải quyết được 302.057 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận. UBND tỉnh xây dựng dự án chi tiết Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Gia Bình giai đoạn 2016 - 2019; huyện Tiên Du giai đoạn 2019 - 2022. Đến nay, đã hoàn thành dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Gia Bình với tổng số giấy chứng nhận được cấp trong Dự án là hơn 108.000.

Tại huyện Tiên Du, tiếp nhận và giải quyết gần 122.000 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận tại dự án. Có thể nói, công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận trong những năm qua đã được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát huy quyền lợi hợp pháp, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng ngân sách nhà nước; đồng thời, hạn chế được các giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước. 

Nhận thấy trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong tiếp nhận, giải quyết, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, cung cấp thông tin về quá trình sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong quy trình giải quyết hồ sơ; UBND tỉnh đã ban hành quy định về cơ chế phối hợp, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Cơ chế phối hợp đã xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ, thời gian của từng cơ quan, đơn vị, của công chức, viên chức, người lao động trong việc phối hợp thực hiện các nội dung theo quy định. Theo đó, các bên liên quan phải chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ. Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin nên thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đã được cắt giảm tối đa 18 ngày làm việc so với quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký đất đai

Làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại như nhiều hồ sơ không chứng minh được đất bán trái thẩm quyền, không có phiếu thu gốc, nội dung phiếu thu nói chung chung nên việc ra thông báo nghĩa vụ tài chính vẫn còn nhiều thắc mắc, kiến nghị của công dân. Hồ sơ lưu trữ đất đai trước kia, qua các thời kỳ chưa được quan tâm, chưa được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên, chưa kịp thời, dẫn đến hồ sơ còn thiếu, chưa phản ánh chính xác, nên khi thẩm tra xác minh nguồn gốc sử dụng đất còn gặp những khó khăn. Đối với phần đăng ký cấp giấy chứng nhận thuê đất và xóa thuê lại đối với đất thuê hầu hết không thực hiện được với các thửa đất có phần tài sản gắn liền với đất mà chưa được chứng nhận.

Nguyên nhân chủ yếu do đất đai có nguồn gốc đa dạng, phức tạp, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định; giấy tờ về đã nộp tiền sử dụng đất không rõ ràng, chưa đúng, đủ hoặc một số giao dịch chuyển quyền, thế chấp, cho vay viết tay không thực hiện đăng ký có phát sinh tranh chấp dẫn đến khiếu kiện, đơn thư nhiều. Công tác cấp giấy chứng nhận của UBND cấp huyện trước đây còn có nhiều sai sót nên khi lập, thẩm định hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu thẩm tra, dẫn tới kéo dài thời gian xác minh, kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

Việc giải quyết, hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền của UBND cấp xã rất hạn chế, nhiều sai sót từ việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm, sự phù hợp với quy hoạch, hiện trạng nhà ở… dẫn đến việc hồ sơ đã thiết lập nhưng khi chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai thì hồ sơ vẫn phải bổ sung, hoàn thiện nhiều và chủ sử dụng đất phải đi lại để bổ sung hồ sơ dẫn đến việc chậm trả kết quả.

Tìm giải pháp khắc phục

Để khắc phục những tồn tại, các đại biểu nêu ra những giải pháp như hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tạo sự thống nhất trong quá trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từ khâu tiếp nhận đến sự phối hợp giữa của các cơ quan có liên quan. Niêm yết công khai, thường xuyên, đầy đủ các thủ tục hành chính và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo tại Trung tâm hành chính công các cấp, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở, Văn phòng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai theo hình thực trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Định kỳ thường xuyên đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận gắn với các cuộc họp giao ban. Trong đó, báo cáo đánh giá cần chỉ rõ tồn tại, hạn chế ở những khâu công đoạn nào để kịp thời uốn nắn và giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét và tháo gỡ.

HĐND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, sở ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ địa phương trong việc thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2013. Quan tâm đến công tác quy hoạch đất và quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện…

Phương Hoa