Đổi mới nội dung, nâng tầm chất lượng

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 06:27

Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh vừa giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30.11.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại thành phố Từ Sơn và huyện Lương Tài. Qua giám sát cho thấy, HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; nhờ đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Các Nghị quyết của HĐND được triển khai kịp thời; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng...

Nghị quyết ban hành kịp thời, sát thực tiễn

Xác định chất lượng các kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND huyện Lương Tài chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt 16 kỳ họp, ban hành 80 nghị quyết; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 161 kỳ họp. Công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới; bảo đảm nội dung, linh hoạt theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo để dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực HĐND các cấp trong huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện cam kết của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm đã hứa trước HĐND và cử tri.

Cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TU, các Nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng thẩm quyền, bảo đảm về trình tự, thủ tục. Nhiều nghị quyết của huyện có tính đặc thù về cơ chế hỗ trợ, mang tính đột phá, thể hiện tính kịp thời như Nghị quyết số 36 ngày 10.7.2018 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018 - 2020. Nghị quyết số 63 ngày 20.12.2019 về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng của huyện như lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị huyện Lương Tài. Đây là những chủ trương có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của huyện.

Qua giám sát cho thấy, HĐND 2 cấp huyện Lương Tài đã thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền. Các nghị quyết đã cụ thể hóa kịp thời đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với tình hình thực tiễn. Việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết được UBND, các ngành, các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra hạn chế trong các kỳ họp của HĐND huyện như trong thảo luận tại các kỳ họp, cơ bản các ý kiến phát biểu tập trung vào việc nêu các kiến nghị của địa phương, đơn vị, chưa nêu được các giải pháp tháo gỡ những khó khăn chung. Hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND huyện còn hạn chế, số đại biểu tham gia chất vấn ít. Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Lương Tài
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Lương Tài
Ảnh: Q. Tuấn

Triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm

Các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND phát huy vai trò, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, từ đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các vấn đề bảo đảm sát và phù hợp với thực tiễn. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng

Qua giám sát tại thành phố Từ Sơn cho thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU, HĐND thành phố Từ Sơn và HĐND các phường đã hoạt động tích cực và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; hoàn thành tốt các mục tiêu theo Nghị quyết và chương trình đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, công tác giám sát được triển khai bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao; tập trung vào những nội dung quan trọng, được cử tri quan tâm như quản lý đất đai, an toàn thực phẩm, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, tài chính...

Hàng năm, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát, trong đó có giám sát tại kỳ họp HĐND, giám sát giữa 2 kỳ họp và giám sát chuyên đề. Thường trực HĐND thành phố đã ban hành 50 quyết định thành lập đoàn giám sát, trong đó, Thường trực tổ chức 20 cuộc giám sát, chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội giám sát 15 cuộc, Ban Pháp chế giám sát 15 cuộc. Đối với HĐND các phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức giám sát với các nội dung về các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Trong đó có các chuyên đề về thi hành pháp luật, chuyên đề quản lý các nguồn huy động các loại quỹ của Hội, đoàn thể, các nhà trường, chuyên đề về thực hiện chính sách an sinh xã hội, chuyên đề về lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh... giám sát thường xuyên khi được mời tham gia các cuộc họp.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cũng hết sức được chú trọng. Thường trực HĐND thành phố tổ chức mỗi năm 2 đợt tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp HĐND của thành phố và của tỉnh tại 12/12 phường. Đồng thời mỗi năm, lại tổ chức 2 đợt tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp HĐND của thành phố và của tỉnh tại 12/12 phường, để báo cáo kết quả các kỳ họp và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND phường. Ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh trung thực tới kỳ họp HĐND các cấp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND thành phố gửi trước cho các ngành trả lời bằng văn bản.  

Vào cuối tháng 12 hàng năm, Thường trực HĐND thành phố ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thành phố tại trụ sở tiếp công dân. Thông qua hoạt động tiếp công dân, xem xét đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Hàng năm, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát theo chuyên đề và báo cáo tại kỳ họp về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND thành phố, cơ quan tư pháp và UBND một số phường.

Đoàn giám sát đề nghị, Thường trực HĐND thành phố Từ Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố; tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình công tác bảo đảm hiệu quả, đúng luật. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại biểu HĐND các cấp cũng như áp dụng công nghệ hiện đại và bảo đảm tốt các điều kiện để Thường trực, các ban, tổ và đại biểu HĐND hoạt động hiệu quả.

Quang Tuấn