Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò HĐND địa phương

- 21/02/2023, 12:05 - Chia sẻ

Các tham luận tại hội nghị đã khẳng định sự đổi mới, thiết thực, khoa học và hiệu quả của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lan toả tinh thần đổi mới tới hệ thống các cơ quan dân cử tại địa phương. Qua đây, nhiều kinh nghiệm hay, bài học quý đã được chia sẻ để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới.

Minh Nhật (Theo THQHVN)
#