Có được đóng thêm Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn không?

- Thứ Tư, 05/06/2024, 09:10 - Chia sẻ

Xin hỏi, tôi đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, 10 tháng. Hiện nay, tôi đang nghỉ việc chờ đến tuổi nghỉ hưu. Vậy, tôi có được tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa không? - Câu hỏi của bạn Minh Thúy (Bắc Giang).

Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Có được đóng thêm Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn? -0
Ảnh minh họa/ITN

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Chiểu theo quy định trên, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng (hiện nay, tuổi nghỉ hưu với lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, còn đối với lao động nữ là 56 tuổi).

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 2; khoản 1, khoản 3, Điều 5; khoản 1 Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; khoản 1, Điều 10; khoản 1, Điều 12, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Về chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ, riêng điều kiện về tuổi đời được hưởng lương theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí mức cao hơn thì liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu tại nơi mình cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Thái Yến ghi
#