HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ, ĐỔI MỚI ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CỦA HĐND TỈNH TUYÊN QUANG

Lựa chọn đúng, trọng tâm nhiệm vụ đột phá, đổi mới

- Thứ Ba, 06/12/2022, 06:59 - Chia sẻ

Ngày 20.5.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Quy định số 30-QĐ/TU về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quản lý. Đây là một quyết định đúng, trúng, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tỉnh. Từ đó, đã tạo lan tỏa quyết tâm chính trị và tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trong đó có các chức danh thuộc HĐND tỉnh.

Tập trung vào những việc đột phá, việc khó

Quy định số 30-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định nguyên tắc trong giao và thực hiện việc đột phá, đổi mới là: phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cấp trên giao việc cho cấp dưới theo thẩm quyền. Nội dung việc đột phá, đổi mới là việc cụ thể và tập trung vào những việc có tính đột phá, việc mới, khó, tồn tại, bức xúc... tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Đối với các chức danh của HĐND tỉnh, trên cơ sở đăng ký của từng cá nhân, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao việc đột phá, đổi mới cho 2 Phó Chủ tịch và 2 Trưởng ban chuyên trách của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ban hành quy định và thực hiện giao việc đột phá, đổi mới đối với các Phó Trưởng các Ban của HĐND, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giao việc đột phá, đổi mới cho lãnh đạo các phòng, chuyên viên, người lao động của văn phòng.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý	Ảnh: Thành Công
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý
 Ảnh: Thành Công

Sâu rộng, trọng tâm, bao trùm hoạt động chủ yếu

Các nhiệm vụ đột phá, đổi mới được giao năm 2021 và cả giai đoạn cho cá nhân được thực hiện sâu rộng, trọng tâm, bao trùm hoạt động chủ yếu của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo đó, những việc đột phá, đổi mới đối với các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm: chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng về phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đối với các chức danh Trưởng, Phó trưởng Ban của HĐND, nhiệm vụ đột phá, đổi mới được giao bao gồm: giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định, cơ chế chính sách của HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về lĩnh vực kinh tế; giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao chất lượng giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực đầu tư công; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu, thực hiện giám sát tình hình sử dụng vốn vay phát triển kinh tế của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026.

Nhiệm vụ đột phá, đổi mới đối với các chức danh Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm: tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác Quản trị hành chính của văn phòng; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của phòng Tổng hợp trong tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động chuyên môn của HĐND, Đảng đoàn HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Việc đột phá, đổi mới đối với công chức, người lao động Văn phòng tập trung vào: thường xuyên cập nhật chính sách pháp luật mới ban hành để tham mưu thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng tham mưu báo cáo thẩm tra, giám sát của các Ban của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ tiếp công dân và tiếp nhận, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng việc tham mưu hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại các kỳ họp; tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác lễ tân, phục vụ…

Các nhiệm vụ đổi mới, đột phá được giao năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2026 được giao cho từng cá nhân đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và của từng chức danh.

GIANG NAM