Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất

Bài cuối: Thẩm định chặt, nhất là năng lực chủ đầu đầu tư

- Thứ Hai, 13/02/2023, 06:45 - Chia sẻ

Để nâng cao chất lượng, tỷ lệ thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, thẩm định chặt các dự án đầu tư, nhất là năng lực của chủ đầu đầu tư. Đối với những công trình, dự án chưa thực hiện do những lý do khách quan, chỉ đạo có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện; đối với những công trình, dự án vì những lý do chủ quan kéo dài không thực hiện, đề nghị cần kiên quyết thu hồi để tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

Kiên quyết thu hồi để tránh lãng phí tài nguyên đất đai

Qua giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh rà soát các văn bản của Trung ương, của tỉnh để kịp thời bổ sung, thay thế, sửa đổi bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và quản lý tốt tài nguyên đất đai như: nghiên cứu ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện các dự án chia lô đấu giá quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh để hạn chế lãng phí tài nguyên đất; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu quy định nâng tỷ lệ phần trăm (%) tiền đặt cọc trong đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu chính sách điều chỉnh chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ sử dụng đất khi bị thu hồi đất.

Cùng với đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, thẩm định chặt các dự án đầu tư, nhất là thẩm định năng lực của chủ đầu tư. Chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tăng cường thanh, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình dự án đầu tư theo đúng quy định. Đối với những công trình, dự án chưa thực hiện do những lý do khách quan, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện; đối với những công trình, dự án vì những lý do chủ quan (năng lực tài chính của nhà đầu tư yếu đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách; không bố trí được nguồn vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước...) kéo dài không thực hiện, đề nghị cần kiên quyết thu hồi để tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc đối với Dự án Quy hoạch mở rộng Nhà máy xi măng Sông Lam II (giai đoạn 2) tại huyện Yên Thành và việc tái sản xuất của người dân tại Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc.

Tăng cường giám sát của HĐND cấp huyện

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn giám sát đề nghị cần nâng cao chất lượng thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án theo từng giai đoạn bố trí vốn và nhu cầu sử dụng đất. Phối hợp chặt với các sở, ngành liên quan trong tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án về các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất; diện tích đất sử dụng cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành liên quan trong việc lập, điều chỉnh, bổ sung và công tác quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh, kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu thực hiện đối với các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; phối hợp đánh giá năng lực nhà đầu tư, tham mưu hạn chế gia hạn thời gian thực hiện dự án để tránh lãng phí đất đai; kiến nghị thu hồi các dự án không còn phù hợp quy hoạch hoặc thời gian thực hiện kéo dài do nguyên nhân chủ quan; tăng cường thanh, kiểm tra công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho UBND cấp huyện trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; đánh giá các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phối hợp với cấp huyện đưa ra các phương án xử lý phù hợp.

Đối với cấp huyện, lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, quá trình thực hiện tăng cường giám sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Khi lựa chọn các dự án đầu tư công trên địa bàn cần chú trọng, rà soát kỹ phân bổ vốn dựa trên nguyên tắc, chỉ tiêu bảo đảm đúng quy định, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, thực sự cần thiết, tránh dàn trải.

HĐND cấp huyện có kế hoạch giám sát việc lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp huyện, việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn…

THÁI HÒA