Bài 1: Cơ bản kịp thời, đúng quy định

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NGHỆ AN VỀ THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ

Bài 1:
Cơ bản kịp thời, đúng quy định
Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021, Đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận: việc triển khai, thực hiện các nghị quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện cho các công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên. 
Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ
HĐND tỉnh Nghệ An giám sát việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Yên Thành. Ảnh: Thành Chung
Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, để tạo điều kiện triển khai thực hiện các công trình, dự án, quá trình chỉ đạo lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện lập đồng thời danh mục các công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất (đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20ha) báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp. Sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo đảm theo đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật.

Kết quả, đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, giai đoạn 2016 - 2021, trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 147,75ha đất trồng lúa và 70,69ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 8 công trình, dự án trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Nghi Lộc và Đô Lương. Đến thời điểm giám sát, đã chuyển mục đích sử dụng 90,33ha đất trồng lúa (đạt tỷ lệ 61,14%), 20ha đất rừng phòng hộ (đạt tỷ lệ 28,29%) để thực hiện 7 công trình, dự án; còn lại 57,42ha đất trồng lúa và 50ha đất rừng phòng hộ chưa thực hiện.

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ -0
Đoàn công tác thực tế tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Thành. Nguồn: yenthanh.nghean.gov.vn

Giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo trình HĐND tỉnh ban hành 15 nghị quyết về thu hồi đất; 16 nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Theo báo cáo, về thu hồi đất: 5.789 công trình, dự án với tổng diện tích 15.491,34ha đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất. Kết quả, đã thu hồi đất để thực hiện 2.446 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 42,25%) với tổng diện tích 4.802,4ha (đạt tỷ lệ 31%). Về chuyển mục đích sử dụng đất: tổng số có 3.389 công trình, dự án được HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng 3.862,55ha đất trồng lúa; 343,56ha đất rừng phòng hộ và 5,57ha đất rừng đặc dụng. Kết quả, đã thực hiện 1.298 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 38,3%); chuyển mục đích sử dụng 1.404,54ha đất trồng lúa (đạt tỷ lệ 36,36%); 190,71ha đất rừng phòng hộ (đạt tỷ lệ 55,5%) và 4,47ha đất rừng đặc dụng (đạt tỷ lệ 80,25%).

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đã được các địa phương quan tâm tập trung giải quyết kịp thời, không để đơn thư tồn đọng. Tuy nhiên, tại huyện Yên Thành có 1 đơn thư đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Đó là đơn của các hộ gia đình tại xã Minh Thành bị ảnh hưởng bởi dự án Quy hoạch mở rộng Nhà máy xi măng Sông Lam II đề nghị hỗ trợ, bồi thường thiệt hại đối với tài sản cây cối, hoa màu khi không thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (trước đó đã ban hành Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án).

Tuân thủ quy định và hướng dẫn

Theo đánh giá chung của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An: quy trình rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đã được UBND cấp huyện tuân thủ quy định và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề xuất của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát cụ thể danh mục công trình, dự án và hồ sơ kèm theo; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các công trình, dự án bảo đảm đúng quy định và tiêu chí đã đề ra.

Việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021 cơ bản kịp thời, đúng quy định. Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đã tạo điều kiện cho các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách, đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên.