Thực thi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân - những kết quả nổi bật

Rõ biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc, kéo dài

- Thứ Ba, 17/10/2023, 07:25 - Chia sẻ

Qua 7 năm thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn tỉnh Bình Phước, điểm nhấn là Thường trực HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, việc thực hiện trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các phiên họp. Đặc biệt, Thường trực HĐND thường xuyên tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, biện pháp khả thi sớm giải quyết những vấn đề bức xúc, kéo dài.  

Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động chất vấn tiếp tục đổi mới, cải tiến theo hướng đối thoại dân chủ, thẳng thắn, chất vấn theo nhóm vấn đề, theo lĩnh vực. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức cho đại biểu HĐND thảo luận ở tổ về nội dung kỳ họp và đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp. Đại biểu HĐND chủ động chuẩn bị câu hỏi và tích cực tham gia chất vấn tại kỳ họp. Từ năm 2016 đến nay, cấp tỉnh có trên 160 lượt đại biểu chất vấn; cấp huyện có 433 lượt đại biểu tham gia chất vấn; cấp xã có 1.037 lượt đại biểu chất vấn. Việc trả lời chất vấn của UBND và các ngành liên quan khá thẳng thắn, rõ ràng, đưa ra được hướng giải quyết và có lộ trình hợp lý. Công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trả lời chất vấn được Thường trực, các ban và đại biểu HĐND quan tâm.

 Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát một số mô hình hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bù Gia Mập - ẢNH H. NHUNG
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Phước khảo sát một số mô hình hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Ảnh: H. Nhung

Việc xây dựng kế hoạch đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn giám sát; báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ vào phiên họp Thường trực HĐND được chú trọng. Qua theo dõi, nếu phát hiện những nội dung cấp thiết chưa được triển khai thì kịp thời có giải pháp xử lý hoặc kiến nghị. Cùng với đó, chương trình, kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết về giám sát và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; đồng thời, tích cực phối hợp các phương tiện truyền thông đưa tin, phản ánh những tồn tại, vướng mắc được phát hiện trong quá trình giám sát, góp phần tạo dư luận xã hội tích cực để các cơ quan chức năng sớm giải quyết, chấn chỉnh những bất cập, tồn tại thuộc lĩnh vực quản lý.

Thường trực HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các phiên họp. Riêng nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND đã tổ chức, duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả các phiên họp thường kỳ. Thường trực HĐND tổ chức được 29 phiên họp kết hợp hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 9 phiên có nội dung chất vấn, 1 phiên có nội dung giải trình. Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức 20 phiên có nội dung chất vấn.

Thông qua hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND được nâng lên rõ rệt và đi vào chiều sâu, giúp giám sát kịp thời việc thực hiện nghị quyết HĐND, giúp các cơ quan nhà nước đánh giá khách quan, chính xác những bất cập, nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành pháp luật ở địa phương được tốt hơn. Qua đó, trao đổi thống nhất, đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ những nội dung cần tập trung chỉ đạo, có lộ trình và giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện hợp lý, hiệu quả hơn.

Thường xuyên giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND triển khai nhiều giải pháp tăng cường giám sát, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Sau các đợt TXCT, Thường trực HĐND quan tâm chỉ đạo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết, trả lời theo quy định. Đồng thời, phân công các ban, tổ đại biểu HĐND theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực và địa bàn, báo cáo kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND để xem xét.

Bên cạnh thẩm tra, xem xét các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tại các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND còn thường xuyên tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát, khảo sát 3 chuyên đề liên quan đến kiến nghị của cử tri (về lĩnh vực môi trường, đền bù, tái định cư trong thu hồi đất...). Quá trình giám sát, đã đánh giá cụ thể những mặt được, chưa được, chỉ rõ nguyên nhân xác định rõ trách nhiệm của người giải quyết và nêu các đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Nhất là xác định rõ lộ trình, nguồn lực, biện pháp khả thi để sớm giải quyết những vấn đề kéo dài, bức xúc trong Nhân dân.

LÊ PHƯỚC
#