Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành 9 Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
KÝ BAN HÀNH 9 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành 8 Nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Năm và 1 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Dưới đây là toàn văn nội dung của 9 Nghị quyết: