NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

- Thứ Sáu, 30/06/2023, 19:42 - Chia sẻ

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Sau khi xem xét Tờ trình số 103/TTr-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1478/BC-UBKHCNMT15 ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Báo cáo số 495/BC-UBTVQH15 ngày 17 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận, các tài liệu liên quan và ý kiến của đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là Dự án).

Điều 2

  1. Mục tiêu:

  - Cụ thể hóa mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 - Hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh Khánh Hòa; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

 - Tăng cường quốc phòng, an ninh trong khu vực, tạo thành mạng lưới giao thông cơ động, thông suốt trong mọi tình huống để bảo đảm an ninh, quốc phòng; phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng.

2. Phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư:

 - Phạm vi: Trên địa bàn 02 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 - Quy mô: Đầu tư khoảng 56,9 km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km/h; đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc, tốc độ thiết kế là 40 km/h; 02 làn xe, tổng chiều rộng nền 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề đường 2 bên 3 m (gia cố lề mỗi bên 1 m).

- Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

3. Nhu cầu sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng:

- Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 128,96 ha.

- Đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng khoảng 75,58 ha (trong đó: đất rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 27,07 ha; đất rừng, rừng đặc dụng khoảng 32,88 ha và đất rừng, rừng sản xuất khoảng 15,63 ha) để thực hiện Dự án.

4. Sơ bộ tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 1.930 tỷ đồng (một nghìn, chín trăm ba mươi tỷ đồng), bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng).

- Nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng (chín trăm ba mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Giai đoạn 2021-2025 là 122 tỷ đồng (một trăm hai mươi hai tỷ đồng).

+ Giai đoạn 2026-2030 là 808 tỷ đồng (tám trăm linh tám tỷ đồng).

5. Thời gian thực hiện và phân chia dự án thành phần:

- Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2023 đến hết năm 2027.

- Phân chia các dự án thành phần: Dự án được phân chia thành 02 dự án thành phần, bao gồm: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Dự án thành phần xây lắp.

Điều 3

  Giao Chính phủ tổ chức thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, khai thác và vận hành Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách;

2. Bảo đảm cam kết phân bổ đủ 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chịu trách nhiệm về việc tỉnh Khánh Hòa thực hiện cam kết phân bổ đủ 930 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, bảo đảm phù hợp với điều kiện lâm sinh và đa dạng sinh học; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về diện tích rừng, đất rừng; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; khảo sát, đánh giá, kiểm kê tài sản của người dân để đền bù thỏa đáng theo quy định của pháp luật; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, sinh kế, việc làm, chuyển đổi nghề cho người dân vùng Dự án;

4. Hằng năm, báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án vào kỳ họp cuối năm.

Điều 4

Việc triển khai, thực hiện Dự án được áp dụng các cơ chế đặc thù sau:

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư Dự án; trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý.

- Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 5

1. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm toán việc thực hiện Dự án này.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Vương Đình Huệ

#