Giữ vững “4 kiên định”, thực thi "6 nắm chắc", vì Việt Nam hùng cường:

Bài 3: Nhân dân phải là trung tâm của mọi sự đổi mới, phát triển

- Thứ Ba, 28/06/2022, 05:02

TS. NHỊ LÊ - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Trọng sự thứ hai cần nắm chắc để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đó chính là lợi ích quốc gia dân tộc và hạnh phúc nhân dân làm tối cao để giữ vững và phát triển mục tiêu lãnh đạo, cầm quyền.

Tự chủ - Tự quyết - Tự lập với tinh thần, bản lĩnh, khí phách Việt Nam

Với lợi ích quốc gia dân tộc là tối cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, “độc lập có nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Và, từ lịch sử càng cho chúng ta một bài học lớn về giá trị của độc lập không có nghĩa là tự cô lập mình, tự mình khép kín; và bằng mọi giá kiên quyết bảo vệ nền độc lập đó, quyết không bị chi phối hay bị lệ thuộc từ bất cứ phía nào về chính trị hay kinh tế… Không thể dung nạp và chấp nhận tầm nhìn thiển cận, tư duy cục bộ, càng không thể dung thứ tình trạng cát cứ, “sứ quân”, khoanh vùng… trong sự phát triển thống nhất của Tổ quốc. Đó là nghệ thuật phát triển sự độc lập sáng tạo, thống nhất trong đa dạng, tự chủ và tự quyết của chúng ta trên con đường vươn tới hùng cường. 

Hơn bao giờ hết, hiện nay, từ kinh nghiệm và bài học thực tế của Việt Nam và thế giới, khi "một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Nghĩa là, "mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do". Chúng ta phải tự mình trở nên hùng mạnh. Đó là phương lược bảo vệ và phát triển nền độc lập, tự do của Tổ quốc từ xa và vững chãi.

Việt Nam kiên định chính sách nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế. Đồng thời, kiên định, nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, hiện nay, chúng ta, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri sống chết cùng nhân dân, phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn xâm hại lợi ích chính đáng của nhân dân, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước.

Sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của dân tộc, của Nhân dân, của Đảng và của chế độ XHCN do Nhân dân làm chủ! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ trong Đảng tới toàn dân tộc, rắp mưu tham nhũng - điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất trong xã hội” - âm mưu “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ… người đó mang trọng tội. Vì đó là những “giặc nội xâm”, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “hung hãn nhất”… có thể làm dân tộc suy vong, quốc gia băng hoại. Chúng ta quyết không thể nhân nhượng, quyết không thể lùi bước và càng không thể dung thứ!

Đó là chân lý vô giá được trả bằng máu của hòa bình và thống nhất của dân tộc Việt Nam từ suốt mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là thách thức tồn vong phải được hóa giải bằng danh dự, phẩm giá, sức mạnh, uy tín và khí phách của dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đất nước phải độc lập. Đó là quyền quốc gia thiêng liêng không ai, không một lực lượng nào có thể mù lòa làm vấy bẩn và cả gan xâm phạm được. Nhưng nước độc lập, nhất định Nhân dân phải được hưởng quyền tự do một cách tự nhiên và tất yếu. Vì, nếu nước độc lập mà Nhân dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì, như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ngay từ ngày 17.10.1945. Không có sự độc lập và hùng cường, chúng ta càng không thể nói tới hạnh phúc vô giá của Nhân dân. Đó là hoài bão trọng đại, một sự nghiệp vẻ vang, một động lực to lớn nhưng vô cùng khó khăn, gian khổ và cả sự hy sinh, nhưng sẽ làm nên vị thế, sức mạnh và uy tín của nước Việt Nam, nguồn sinh lực vô biên, tiềm tàng bên trong bảo đảm sự trường tồn của dân tộc ta trong thế giới ngày nay.

Do đó, hơn lúc nào hết, hiện nay, Tự chủ - Tự quyết - Tự lập với tinh thần, bản lĩnh, khí phách Việt Nam hòa quyện và thể hiện trong sứ mệnh mỗi con người Việt Nam chính là sức mạnh dân chủ, tự do và pháp quyền, làm nên sức mạnh và danh dự Việt Nam mà Đảng phải nắm lấy.

Nắm chắc và phát triển tư tưởng Dân là gốc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trọng sự thứ ba, đó là nắm chắc và phát triển tư tưởng Dân là gốc làm căn bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn và hoàn bị, bảo đảm Nhân dân tự do.

Nước ta là một nước dân chủ, Nhân dân là chủ quốc gia! Vì thế, hơn hết lúc nào, vấn đề mấu chốt và quyết định ở chỗ, muốn biết Nhân dân còn mất thế nào thì xem quyền của Nhân dân còn mất thế nào. Dân quyền mà được đề cao thì Nhân dân được tôn trọng, mà nước cũng mạnh. Nên nhớ rằng, nếu “ta được lòng Dân thì ta không sợ gì cả”. Những quyết sách của Trung ương Đảng khóa XIII càng đòi hỏi sự tham gia thực thi của Nhân dân chống tham nhũng, tiêu cực và những hủ bại, vì sự sinh tử của chế độ, sự mất còn của Đảng và sự hưng suy của Tổ quốc. Thành bại một phần căn bản nằm ở chính Nhân dân! Vì, “Ý Dân là ý giời”, “Làm đúng ý nguyện của Dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của Dân thì ắt bại”. Hơn bao giờ hết, hiện nay, Lòng Dân là Quốc bảo!

Chưa bao giờ như hiện nay, không thể có một nền độc lập chân chính nếu quốc gia dân tộc không có quyền tự quyết, dân tộc không thể có chủ quyền thực sự nếu không thống nhất toàn vẹn, nhân dân không thể có tự do nếu dân tộc bị lệ thuộc vào dân tộc khác hoặc đất nước bị hay tự cùm trói mình bởi quốc gia khác, dù dưới hình thức này hay mức độ kia. Đó là khát vọng cháy bỏng và tiếng gọi thiêng liêng của thời đại đối với tất cả các quốc gia dân tộc trên thế giới hiện nay. Nền độc lập hoàn toàn, thật sự ấy, phải là quyền tự nhiên, thiêng liêng, vô cùng quý giá và bất khả xâm phạm của các quốc gia dân tộc. Việt Nam không nằm ngoài quy luật phát triển ấy!       

Để xây dựng, phát triển và bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, Dân tộc độc lập trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao. Đó là chính là chủ quyền quốc gia tự quyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nước Việt Nam là của người Việt Nam, do Dân tộc Việt Nam quyết định, Nhân dân Việt Nam không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Đó là hiện thân và sự phát triển vẻ vang của tinh thần độc lập tự do, thống nhất quốc gia, danh dự của dân tộc trải mấy nghìn năm của Tổ tiên ta, không gì và không lực lượng nào có thể làm vấy bẩn, đe dọa và khuất phục nổi! Đặc biệt, từ kinh nghiệm và bài học thực tế của Việt Nam và thế giới, khi một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn. Nghĩa là, "mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do". Chúng ta phải tự mình trở nên hùng mạnh. Đó là phương lược bảo vệ và phát triển nền độc lập, tự do của Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc thật chủ động và vững chãi.

Hơn bao giờ hết, hiện nay, tư tưởng độc lập, tự do, thống nhất đất nước càng tỏa sáng tất cả vì con người, vì dân tộc; lấy con người, lấy dân tộc làm động lực, mục tiêu của mọi sự phát triển trở thành quy luật phát triển một cách nhân văn của Việt nam và của bất cứ quốc gia dân tộc tiến bộ nào trên thế giới. Do đó, Nhân dân phải là trung tâm mà mọi sự đổi mới, phát triển xoay chung quanh chứ tuyệt đối không phải Nhân dân xoay chung quanh đổi mới, phát triển. Đó cũng chính là mục tiêu lãnh đạo, cầm quyền có tính bao trùm và nhân văn cao cả của Đảng.

Vì thế, hiện nay, hơn bất cứ khi nào, Quốc gia tự tôn - Dân tộc tự cường - Mỗi người tự trọng - Tổ quốc phồn vinh phải trở thành tư tưởng quán xuyến và chủ đạo phát triển dân tộc và dân tộc phát triển mà Đảng phải nắm lấy!