Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thứ Tư, 20/12/2023, 11:41 - Chia sẻ

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 3012/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ phải tuân thủ các nguyên tắc:

Người đứng đầu đơn vị trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Riêng đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, việc đánh giá, xếp loại chất lượng do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định.

Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá công chức, viên chức.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức xếp loại công chức, viên chức là người đứng đầu đơn vị không được cao hơn mức xếp loại của đơn vị do mình đứng đầu, trừ trường hợp người đứng đầu mới chuyển đến, không liên quan mức xếp loại của đơn vị mới.

Công chức, viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chưa đủ 6 tháng tính đến thời điểm đánh giá, xếp loại thì tiến hành kiểm điểm theo quy định và thực hiện đánh giá, xếp loại theo vị trí trước khi được bổ nhiệm, không đánh giá, xếp loại theo chức vụ mới được bổ nhiệm.

Trường hợp công chức, viên chức kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thì đơn vị nơi công chức, viên chức kiêm nhiệm có trách nhiệm gửi nhận xét, đánh giá về đơn vị công tác chính để làm căn cứ đánh giá, xếp loại theo quy định.

Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Công chức, viên chức được đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài thì thực hiện đánh giá, xếp loại dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả học tập.

Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn đơn vị cũ.

Đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ biệt phái, đơn vị sử dụng công chức, viên chức biệt phái có trách nhiệm thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp trong năm đánh giá có thời gian làm việc tại đơn vị chủ quản từ 3 tháng trở lên thì phải tổng hợp ý kiến nhận xét của đơn vị chủ quản.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức theo quy định tại Quy chế này được sử dụng trong đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng và làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Chất lượng công việc đã hoàn thành của công chức, viên chức được đánh giá dựa trên thực tế triển khai xử lý công việc được giao: Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm nhận xét việc tổ chức thực hiện công việc đã giao cho công chức, viên chức, làm cơ sở để đánh giá chất lượng công việc đã hoàn thành.

Căn cứ để xác định khối lượng công việc của đơn vị và công chức, viên chức: Công việc hoàn thành theo kế hoạch công tác năm đã đăng ký; công việc có sản phẩm đầu ra được giao trên hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành của Bộ (có những công việc không được giao trên hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành của Bộ, đơn vị và công chức, viên chức cần thống kê các công việc này trong báo cáo tự đánh giá kết quả công tác năm); số lượng các công việc đột xuất phát sinh trong năm đã hoàn thành.

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ -0
Ảnh: ITN

Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Tỷ lệ công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Tỷ lệ công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được tính riêng trên nhóm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và nhóm công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường hợp đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức.

PV
#