ĐBQH Mai Văn Hải (Thanh Hóa): Quy định rõ nguồn vốn để thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ của hợp tác xã

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 11:01 - Chia sẻ

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải cho rằng, hoạt động tín dụng nội bộ là một hoạt động rất tốt để hỗ trợ cho các thành viên HTX phát triển sản xuất. Do đó, nên quy định rõ nguồn vốn để thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ, trong đó, có thể sử dụng một phần vốn điều lệ, một phần vốn đóng góp của thành viên HTX.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải: Nên quy định rõ nguồn vốn để thực hiện việc tín dụng nội bộ của Hợp tác xã -0
ĐBQH Mai Văn Hải góp ý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Tham gia đóng góp về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), ĐBQH Mai Văn Hải thống nhất cao với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật; ghi nhận dự thảo luật đã tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ nhiều ý kiến xác đáng của ĐBQH. Liên quan đến thể chế hóa chính sách phát triển HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được tiếp thu nhiều, trong đó có điều khoản dành riêng cho HTX nông nghiệp.

Đại biểu Mai Văn Hải cho rằng nên quy định thêm cơ chế để giúp HTX nông nghiệp tích tụ tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi chế biến, phân phối sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP. Về Quỹ phát triển HTX, cần phải quy định rõ hơn: đối với Quỹ phát triển HTX ở Trung ương nên giao cho Liên minh HTX Việt Nam quản lý; đối Quỹ phát triển HTX ở địa phương nên giao cho Liên minh HTX ở các tỉnh quản lý.

Về chuyển nhượng phần vốn góp đối với thành viên của HTX, đại biểu Mai Văn Hải bày tỏ thống nhất với phương án 1. Theo đó, ngoài việc ưu tiên cho thành viên HTX nhận chuyển nhượng, có thể quy định nếu thành viên HTX không nhận chuyển nhượng có thể là quy định cho thành viên chuyển nhượng ra ngoài. Đại biểu cho rằng đây cũng là một điều kiện để cho HTX nâng cao chất lượng thành viên của HTX.

Về hoạt động cho vay nội bộ, đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật quy định khi nguồn vốn bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới cho thực hiện việc cho vay là sẽ rất là khó hoạt động trong HTX. Trong khi hoạt động tín dụng nội bộ là một hoạt động rất tốt để hỗ trợ cho các thành viên HTX để phát triển sản xuất. Do đó nên quy định rõ nguồn vốn để thực hiện việc tín dụng nội bộ, trong đó, có thể sử dụng một phần vốn điều lệ, một phần vốn đóng góp của thành viên HTX. Đồng thời, đề nghị cần bổ sung nguyên tắc hoạt động của Quỹ tín dụng nội bộ để bảo đảm an toàn như nguyên tắc tự nguyện tự, tự chịu trách nhiệm, không vì mục tiêu lợi nhuận hay chỉ cho các thành viên HTX vay.

Đào Cảnh
#