Xứng đáng với niềm tin của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021 khép lại, đánh dấu sự thành công trong hoạt động HĐND các cấp của tỉnh Bắc Ninh, với phương châm “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, phát huy dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND, mang lại dấu ấn một nhiệm kỳ hợp ý Đảng, lòng dân, do dân và hết lòng vì dân. Kết quả này đã ghi nhận tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Một nhiệm kỳ thành công

Theo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bắc Ninh đã phát huy được lợi thế, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên trong xu thế hội nhập, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, duy trì mức tăng trưởng cao, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 7,7%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước 144,5 triệu đồng, gấp 2,23 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách tăng cao, đạt 30.430 tỷ đồng (năm 2020). Các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm ở mức cao hơn so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%; thiết chế văn hóa được quan tâm; phong trào xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành và đạt chuẩn cấp tỉnh, tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Cải cách hành chính chuyển biến rõ nét, luôn trong tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tăng cường; hoạt động của các cơ quan thi hành pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội là dấu ấn thành công của nhiệm kỳ đã được các đại biểu ghi nhận tại Kỳ họp 22 - kỳ họp tổng kết. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Bắc Ninh cũng gặp một số khó khăn, thách thức, do tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn, công nghiệp hỗ trợ quy mô còn nhỏ, dịch vụ chưa có những nhân tố đột phá; ô nhiễm môi trường, nhất là ở một số làng nghề tuy bước đầu được khắc phục nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19, tác động sâu rộng đến nhiều ngành kinh tế của tỉnh, gây thiệt hại và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Toàn cảnh Kỳ họp  

Ảnh: Quang Tuấn 

Quyết định đúng, trúng những vấn đề quan trọng

Theo HĐND tỉnh Bắc Ninh, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp của tỉnh ngày càng nâng cao hiệu quả, phát huy tốt chức năng, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận xã hội, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ HĐND tỉnh đề ra với nhiều Nghị quyết được ban hành đúng với ý Đảng, hợp lòng dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Chung khẳng định, HĐND tỉnh đã có một nhiệm kỳ làm việc nỗ lực bằng tinh thần trách nhiệm cao; phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tính dân chủ trong việc quyết định các vấn đề quan trọng; đồng thời, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp để thể chế thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách của địa phương.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành 342 nghị quyết, trong đó có 148 nghị quyết chuyên đề. HĐND cấp huyện ban hành tổng số 879 nghị quyết, trong đó có 127 nghị quyết chuyên đề. HĐND cấp xã ban hành tổng số 3.982 nghị quyết, trong đó có trên 900 nghị quyết chuyên đề... Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã ban hành hàng loạt các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển một số ngành, lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội; miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh; sắp xếp, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, HĐND các cấp đã thực hiện 2.480 cuộc giám sát chuyên đề. HĐND tỉnh tổ chức 155 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó, 82 cuộc giám sát chuyên đề. Cấp huyện tổ chức 389 cuộc; cấp xã đã tổ chức 1.936 cuộc giám sát, khảo sát. Thông qua đó đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng cho các cấp, các ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Nhìn chung, HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền. Về cơ bản, Nghị quyết đã cụ thể hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tình hình thực tiễn, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung, phương hướng, nhiệm vụ của HĐND Khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp, trong đó, quan tâm đến công tác cán bộ. Từ thực tế hoạt động của HĐND qua nhiều nhiệm kỳ cho thấy, công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Do đó, cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, lựa chọn nhân sự tiêu biểu, xứng đáng, đủ điều kiện, bảo đảm tính kế thừa, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

 

Phương Thanh