Nhịp cầu

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo của UBND huyện Điện Biên, Điện Biên, đến hết năm 2020, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 2 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân đạt 15,9 tiêu chí/xã. Đến nay, huyện có 19 thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu. Thực hiện xây dựng huyện NTM, huyện Điện Biên đã đạt 6/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện NTM. Huyện có 12 xã biên giới, đến nay có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 2 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và không có xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt bình quân 14,25 tiêu chí/xã. Tổng nguồn vốn huy động trong giai đoạn 2016 - 2020 hơn 1.291 tỷ đồng, trong đó vốn huy động người dân và cộng đồng hơn 92,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế, tỷ lệ cứng hóa hệ thống giao thông trục thôn, bản, đường ngõ xóm thấp; hệ thống kênh mương cấp 3 phục vụ tưới tiêu chưa được kiên cố chiếm tỷ lệ cao; toàn huyện có 20 thôn, bản chưa có điện; không đạt mục tiêu về xóa nhà ở tạm, nhà dột nát. Với tiêu chí về văn hóa - xã hội, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao; danh hiệu gia đình, thôn, bản đạt chuẩn văn hóa chưa bền vững. Việc nhân rộng các mô hình, dự án phát triển sản xuất hạn chế; các chuỗi liên kết sản xuất chưa bền vững…

Giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020”, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu địa phương làm rõ những tồn tại, bất cập như: Việc ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM; công tác quản lý quy hoạch nông thôn mới; mức chi cho chi phí thiết kế đường giao thông; công tác quản lý công trình hạ tầng sau đầu tư; việc khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, giám sát; định hướng của huyện đối với các sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm hàng hóa; thực hiện chính sách nhà ở cho hộ nghèo, nhiều hộ thuộc đối tượng được vay vốn nhưng không có tên trong danh sách được vay vốn… Đồng thời, đề nghị thời gian tới, huyện Điện Biên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng NTM, đặc biệt phát huy vai trò của MTTQ; rà soát, đánh giá lại công tác xây dựng NTM nâng cao đối với các thôn, bản. Quá trình thực hiện các tiêu chí, tránh tình trạng áp dụng cứng nhắc...

Cùng với tiếp thu các kiến nghị của Đoàn giám sát, huyện Điện Biên cũng rất mong muốn tỉnh sớm có nghị quyết, kế hoạch về Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; xem xét, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh đối với các sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận OCOP của huyện.

LÊ HOA