Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại 

Xem với cỡ chữ

Đại hội XIII của Đảng đề ra yêu cầu “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. “Để đưa các chủ trương, nhiệm vụ lớn này đi vào cuộc sống, bên cạnh việc học tập và quán triệt, cần nghiên cứu sâu sắc, làm rõ và cụ thể hóa nội hàm các chủ trương, nhiệm vụ lớn, trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, xây dựng các chiến lược, đề án, kế hoạch, lộ trình, biện pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng đối tác”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII”, được tổ chức hôm qua, 30.6.

 Văn kiện Đại hội XIII xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ đối ngoại là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước; tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hội thảo khoa học lần này sẽ góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ lớn về đối ngoại. Những vấn đề được thảo luận, quán triệt, đặc biệt là các ý kiến, đề xuất và kiến nghị của các đại biểu tại hội thảo này sẽ góp phần giúp Bộ Ngoại giao triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng XIII xác định, cùng với các “binh chủng” đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về 4 chuyên đề: Cơ hội, thách thức trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII; Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tình hình mới; Ngoại giao đồng hành với doanh nghiệp, người dân; Nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trên cơ sở nghiên cứu các bài học kinh nghiệm quốc tế, yêu cầu công việc cũng như kinh nghiệm đúc kết công tác xây dựng ngành ngoại giao.

Qua thảo luận, các đại biểu đã làm rõ các vấn đề lớn đặt ra cho công tác đối ngoại cũng như nội hàm các vấn đề cơ bản của đối ngoại để điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước; làm rõ vai trò ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước như Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra…

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại lần đầu tiên được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng, nhất là làm rõ tính toàn diện, hiện đại về lĩnh vực, chủ thể, con người, bộ máy, phương thức, cơ chế vận hành, đặc biệt là cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt, chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa với đối ngoại quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ…

L. Anh