“Luật pháp của ta là luật pháp thực sự dân chủ”

Bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS. Vương Đình Huệ đã phản ánh đúng, toàn diện và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, nêu bật những vấn đề cốt lõi trong hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích sâu sắc việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, để “luật pháp của ta là luật pháp thực sự dân chủ”.

Sửa đổi cơ chế để xử lý hiệu quả

Thời gian qua, mặc dù công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được tăng cường, nhưng tình trạng các doanh nghiệp tìm cách trốn, nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động vẫn còn diễn ra phổ biến. Tại phiên họp toàn thể vừa qua của Ủy ban về các vấn đề Xã hội, một số ý kiến chỉ ra nguyên nhân cơ bản là do vẫn thiếu cơ chế giúp xử lý hiệu quả hành vi trốn đóng, nợ BHXH, từ đó đề nghị cần sớm rà soát, sửa đổi các quy định liên quan.

Kiên quyết từ chối dự luật không bảo đảm chất lượng

Khẳng định thể chế là đột phá của đột phá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phải tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Cương quyết không chấp nhận bất cứ dự án luật nào của các cơ quan trình nếu không nằm trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cần xem đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong công tác lập pháp thời gian tới để khắc phục được cơ bản những tồn tại, hạn chế đã được Quốc hội Khóa XIV chỉ ra.

Luận cương mới về chủ nghĩa xã hội

Đào Duy Quát - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Với tầm cao tư tưởng lý luận và thực tiễn, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa như một luận cương mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong thế kỷ XXI. Bài viết đã nâng tầm nhận thức, củng cố niềm tin, khẳng định lý tưởng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, khát vọng tầm nhìn đến 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ động, đúng pháp luật và bảo đảm an toàn

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh chiều qua, 10.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh, phải tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao nhất.