Xây dựng Bắc Giang thành tỉnh phát triển năng động 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức, HĐND tỉnh Bắc Giang đã thảo luận, thông qua 5 nghị quyết quan trọng, nhất là Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị các nội dung để thực hiện Quy hoạch ngay sau khi được phê duyệt nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế, làm căn cứ tổ chức không gian lãnh thổ, kinh tế - xã hội, xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm; đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển năng động.
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Giang
Ảnh: Minh Đức

Chiến lược, tầm nhìn dài hạn

Nhằm chủ động, linh hoạt giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”; với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bảo đảm kịp thời xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền để tháo gỡ những nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết. Trong đó, có một số nội dung hết sức quan trọng về các biện pháp, cơ chế, chính sách mang tính nền móng, chiến lược, tầm nhìn dài hạn cho tương lai.

Đó là: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên triển khai thực hiện, việc lập Quy hoạch tỉnh được tiếp cận theo phương pháp mới Luật Quy hoạch đã quy định; tất cả các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ phải được tích hợp trong một bản quy hoạch tổng thể có tính đa ngành trên không gian phát triển của toàn tỉnh. Dù là nhiệm vụ mới, song ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, nhất là sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch, tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao và là tỉnh đầu tiên hoàn thiện xong Quy hoạch. Đến nay, Quy hoạch tỉnh đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương cho ý kiến, UBND tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện trình HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất, thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Là việc Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác. Đây là nội dung quan trọng được dư luận và Nhân dân trong tỉnh quan tâm. Việc thông qua danh mục sẽ là cơ sở pháp lý thực hiện các bước tiếp theo trong công tác quản lý đất đai, nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế do đất đai đem lại, bảo đảm tiến độ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Là Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Đề án công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV. Việc quyết nghị các nội dung này là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 10.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025. Đồng thời, là cơ sở pháp lý giúp Việt Yên quyết tâm và hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn bắt buộc để được công nhận là đô thị loại IV và trở thành thị xã vào năm 2025.

Không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Trong phần phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh việc tập trung triển khai ngay các nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua. Nhất là việc chủ động chuẩn bị các nội dung để thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được phê duyệt. Mục đích nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ, kinh tế - xã hội, xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước; đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển năng động, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng cũng nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch, bám sát thực tiễn, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, nhận diện kịp thời các nguy cơ, thách thức, quyết định các biện pháp phù hợp ở từng cấp độ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bằng mọi biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trở lại, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được thời gian qua, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn sức khỏe của Nhân dân là trước hết, trên hết; tập trung xây dựng thế trận lòng dân, toàn dân, toàn diện và phát huy vai trò của cơ sở, tổ Covid cộng đồng trong phòng, chống dịch.

TRẦN LY