Xác định đúng vai trò kinh tế tư nhân 

Xem với cỡ chữ
Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung toàn diện, sâu sắc, chú trọng gắn lý luận và thực tiễn, mang tính tổng kết thực tiễn và tính khái quát cao, chặt chẽ. Tính tự phê bình và phê bình cao, nhất là trong đánh giá về hạn chế và khuyết điểm.

Các quan điểm định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu có tính liên tục, kế thừa, tiên tiến, đột phá cho từng giai đoạn phát triển và xuyên suốt đến năm 2045 thể hiện tầm cao trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng và Tiểu ban Văn kiện của Đại hội. Chủ đề Đại hội XIII được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện cách nhìn toàn diện với quyết tâm cao trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, đề nghị nghiên cứu và luật hóa vấn đề sở hữu các ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần phải độc quyền, các lĩnh vực và địa bàn không có đầu tư nước ngoài. Tập trung đầu tư phát triển những ngành công nghiệp có tính nền tảng, có lợi thế so sánh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Có chính sách đầu tư phát triển ngành nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái có giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban hành chính sách cụ thể về tích tụ ruộng đất; thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp. Hạn chế các dự án sử dụng nhiều diện tích đất nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực.

Về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là yêu cầu tất yếu, bởi kinh tế thị trường có những khuyết tật của nó và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nhằm khắc phục các khuyết tật này để mọi người dân được hưởng thành quả mà mô hình chủ nghĩa xã hội mang lại. Do đó, cần hoàn thiện, bổ sung cả về lý luận và thực tiễn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ bản chất, nội dung sự cần thiết phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đặc biệt coi trọng các giải pháp khắc phục nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Chúng ta cũng cần đánh giá rõ hơn vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo. Xem xét tách thành một mục riêng về nội dung này, trong đó xác định thành phần kinh tế nhà nước là chủ đạo, thành phần kinh tế tư nhân là động lực chủ yếu hoạt động chính của nền kinh tế, bởi hiện tại, kinh tế tư nhân đã đóng góp đến 43% GDP của cả nước. Để khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế đất nước, đề nghị sửa "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng" trong dự thảo thành "kinh tế tư nhân là một động lực chủ yếu của nền kinh tế".

Cùng với đó, cần có biện pháp khắc phục những điểm nghẽn, trở ngại, sự chồng chéo, mâu thuẫn trong xây dựng và thực thi luật pháp. Có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực đầu tư, hạn chế thấp nhất tình trạng lãng phí, thất thoát ở một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề nghị bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn. Đối với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, cần xác định thời gian hoàn thành của nhiệm vụ này ở ngay giai đoạn từ 2021 - 2025, thay vì chỉ thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử như đã nêu trong dự thảo văn kiện. Chúng ta cần xem xét, luật hóa mô hình chính quyền đô thị trong sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

ĐBQH Lã Thanh Tân (Hải Phòng)