Vừa đại diện cho đơn vị bầu cử, vừa phải đại diện cho quốc gia