VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2021 

Xem với cỡ chữ
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, VietinBank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào ngày 16.4. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 18.3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VietinBank năm 2021 dự kiến họp về một số nội dung gồm báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm2020 và định hướng hoạt động năm 2021; tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm2020; tờ trình thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (nếu có); các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Nhật Phương