Mỹ:

Bang California tìm cách bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 23:24 - Chia sẻ

Thống đốc bang California đã ký ban hành Luật về mã thiết kế phù hợp với lứa tuổi của bang, có hiệu lực từ 1.7.2024, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến mà trẻ em có thể truy cập phải tuân thủ một số lượng đáng kể các tiêu chuẩn cụ thể.

Chẳng hạn, theo luật mới, các doanh nghiệp phải: đặt cấu hình tất cả các cài đặt bảo mật mặc định do dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến cung cấp thành các cài đặt cung cấp mức độ riêng tư cao, trừ khi doanh nghiệp có thể chứng minh lý do thuyết phục rằng cài đặt khác đang trong tình trạng vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; cung cấp thông tin về quyền riêng tư, điều khoản dịch vụ, chính sách và tiêu chuẩn cộng đồng một cách ngắn gọn, nổi bật và sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, phù hợp với độ tuổi của trẻ em có khả năng truy cập vào dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến đó; cung cấp tín hiệu rõ ràng cho trẻ khi trẻ đang được giám sát hoặc theo dõi khi dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến cho phép cha mẹ, người giám hộ của trẻ hoặc bất kỳ người tiêu dùng nào khác giám sát hoạt động trực tuyến của trẻ hoặc theo dõi vị trí của trẻ; cung cấp các công cụ nổi bật, dễ tiếp cận và đáp ứng để giúp trẻ em, hoặc nếu có thể, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ thực hiện các quyền riêng tư của chúng và báo cáo các mối quan ngại.

Ngoài ra, không sử dụng thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào theo cách mà doanh nghiệp biết, hoặc có lý do để biết, gây tổn hại về mặt vật chất đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần hoặc hạnh phúc của trẻ em; không sử dụng hồ sơ của trẻ em theo mặc định trừ khi các tiêu chí nhất định được đáp ứng; hoặc không thu thập, bán, chia sẻ hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào không cần thiết để cung cấp dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến mà trẻ đang tham gia tích cực, và không thu thập, bán, chia sẻ hoặc lưu giữ thông tin cá nhân có chủ ý hoặc theo yêu cầu pháp lý nhất định trừ khi doanh nghiệp có thể chứng minh lý do thuyết phục rằng việc làm này là vì lợi ích tốt nhất của những trẻ có khả năng truy cập vào dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến.

Luật mới yêu cầu doanh nghiệp, trước khi cung cấp cho công chúng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến mới nào, phải hoàn thành “Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu” cho bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến nào mà trẻ em có thể truy cập và duy trì tài liệu về đánh giá này. Đánh giá tác động phải giải quyết một số khía cạnh của dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng trực tuyến, chẳng hạn như: liệu thiết kế của nó có thể gây hại cho trẻ em hay không, bao gồm cả việc để trẻ em tiếp xúc với nội dung có hại hoặc có khả năng gây hại trên sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng trực tuyến; liệu thiết kế của nó có thể khiến trẻ em gặp phải hoặc bị nhắm mục tiêu bởi những người tiếp xúc có hại hoặc có khả năng gây hại hay không; liệu các thuật toán được sử dụng có thể gây hại cho trẻ em hay không; liệu hệ thống quảng cáo được nhắm mục tiêu được sử dụng có thể gây hại cho trẻ em hay không…

Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ cần cung cấp “Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu” trong vòng 5 ngày làm việc cho Tổng chưởng lý theo yêu cầu bằng văn bản. Luật mới cũng miễn đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu đối với việc tiết lộ công khai.

Ngoài ra, luật ủy quyền cho Bộ trưởng Tư pháp tìm kiếm lệnh cấm hoặc hình phạt dân sự đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vi phạm các quy định của nó. Nó quy định những người vi phạm phải chịu hình phạt dân sự không quá 2.500 USD cho mỗi trẻ em bị ảnh hưởng cho mỗi vi phạm do sơ suất hoặc không quá 7.500 USD cho mỗi trẻ em bị ảnh hưởng cho mỗi vi phạm cố ý.

Ngọc Minh