Việc xây dựng ứng dụng đã tạo nên “Quốc hội không giấy”