Nhận diện đầy đủ kết quả, tồn tại, hạn chế của nền kinh tế

- 22/05/2023, 14:39 - Chia sẻ

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, Chính phủ cần nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế.

 
Minh Nhật
#