Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế:

Đánh giá toàn diện, sâu sắc, bao trùm các lĩnh vực kinh tế - xã hội

- 16/10/2023, 14:56 - Chia sẻ

Sáng 16.10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Văn Tùng - Nhật Khánh
#