Giám sát tối cao việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Chưa đồng bộ, quyết liệt

- 16/08/2022, 17:55

Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội lựa chọn vấn đề “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để giám sát tối cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã từng nhấn mạnh: Tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề sát sườn với chúng ta hơn bao giờ hết. Đôi khi lãng phí còn gây thiệt hại hơn cả tham nhũng.

 
Anh Tiến - Văn Tùng - Nguyễn Thăng