Bản Tuyên ngôn độc lập: Mở ra kỷ nguyên mới về độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

- 03/09/2023, 08:35 - Chia sẻ

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Là áng văn lập quốc, Tuyên ngôn độc lập được ví là tuyên bố ngoại giao đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hà An - Anh Thơ - Nguyễn Thăng - Văn Tùng
#