Luật Đất đai 2024: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn

- 14/03/2024, 19:43 - Chia sẻ

Với nhiều điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa được Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Trong đó, nhiều quy định của Luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân và người tổ chức sản xuất nông nghiệp, cùng với đó phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Hà An – Nguyễn Thăng – Xuân Sơn
#