Tọa đàm "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử"

- 29/03/2023, 17:19 - Chia sẻ

Sáng 29.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử". 

 
SXCT
#