Báo Đại biểu Nhân dân - Đổi mới, hành động, vì nhân dân, vì độc giả

- 21:12, 21/06/2022

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập, tập thể Báo Đại biểu Nhân dân đã, đang và sẽ vững tin, đoàn kết chủ động, sáng tạo, tiến nhanh, tiến mạnh về phía trước.