ĐBQH Nguyễn Thị Huế (Bắc Kạn): Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động

- 23/11/2023, 13:45 - Chia sẻ

Bày tỏ tán thành đối với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Huế cho rằng, Luật Bảo hiểm xã hội lần này được sửa đổi cơ bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Nghị quyết 28, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn. Đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Minh Nhật
#