ĐBQH Dương Khắc Mai (tỉnh Đắk Nông): Cần cân nhắc việc quy định các chế tài để tăng tính dân chủ

- 07/09/2022, 12:12 - Chia sẻ

Thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định thành một điều luật rõ ràng, cụ thể các khách thể, đối tượng người dân có quyền biết, bàn, kiểm tra và giám sát để tránh một số đối tượng lạm dụng quyền biết, bàn, kiểm tra, giám sát để chống phá, kích động, lôi kéo khiếu nại, tố cáo. Cần quy định rõ các nội dung công dân, cán bộ, công chức được quyền biết, bàn thì được quyền kiểm tra và giám sát.

Minh Nhật
#