ĐBQH Bế Minh Đức (Cao Bằng): Chưa có sự phân cấp triệt để cho các địa phương

- 31/05/2023, 16:30 - Chia sẻ

Quan tâm đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đại biểu Bế Minh Đức nêu rõ, việc triển khai các dự án thuộc Chương trình này còn chậm do nhiều khó khăn, vướng mắc. Các văn bản hướng dẫn còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện. Chưa có sự phân cấp triệt để cho các địa phương chủ động tiến hành công việc, nên có nhiều khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Nhật Khánh
#